Produkt dnia
Kantar skórzany Asteria
Kantar skórzany Asteria

299,00 zł

Nowości
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

kawalhorses.pl

 

  Sklep Internetowy kawalhorses.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 1. Dane firmy:

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego KaWal, działającego pod adresem www.kawalhorses.pl jest firma: PHU Klimar Arkadiusz Kobierski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności: ul. Urokliwa 16 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP 727-232-94-62, REGON 100115616, adres poczty elektronicznej: kawalhorses@gmail.com, zwana dalej Usługodawcą.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownik a obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 II. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia Sklepie Internetowym kawalhorses.pl
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej dostępność zamawianego produktu lub produktów oraz rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez  udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz  przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 4. Wszystkie ceny produktów widoczne na stronie sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, które ponosi Klient, a które uzależnione są od łącznej wagi produktów i rodzaju dostawy.

 III. Sposoby i terminy płatności

 

 1. W sklepie kawalhorses.pl dostępne są następujące formy płatności:
 • za pobraniem (przy odbiorze),
 • przedpłata przelewem bankowym,
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Płatności Shoper. Aktualnie dostępne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów

W przypadku przedpłaty termin zapłaty wynosi 5 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie jest anulowane. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Produkty w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.

 

IV. Realizacja dostawy

 

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • w pierwszym dniu roboczym od momentu złożeniu zamówienia, w przypadku wybranej płatność przy odbiorze,
 • w pierwszym dniu roboczym od momentu zaksięgowania przelewu, w przypadku wybranej przedpłaty przelewem lub kartą płatniczą.

Termin dostępności jest orientacyjny i uzależniony od dostępności produktu w magazynie. Jeżeli dany produkt nie jest dostępny w zamówionej ilości, sklep kawalhorses.pl poinformuje o tym Klienta przed upływem terminu dostępności. W przypadku niedostępności produktu czas realizacji może się wydłużyć, lub realizacja może być niemożliwa. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, wprowadzić zmiany w produktach, lub anulować zamówienie. Termin wysłania Produktu do Klienta wynosi do 5 dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Produkty dostarczane są bez wad, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej.

 

V. Prawo odstąpienia od Umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. V.5 V.6  i V.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt do magazynu sklepu na adres: Urokliwa 16, 95-050 Konstantynów Łódzki. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Przeniesienie własności następuje dopiero po zapłacie ceny, a więc dana rzecz będzie stanowiła własność konsumenta dopiero wtedy, gdy za nią zapłaci. Jeśli konsument nie zapłaci za towar w umówionym terminie, wtedy właścicielem danej rzeczy wciąż pozostaje sprzedawca. W przypadku nieodebrania przez konsumenta paczki opłacanej za pobraniem u kuriera, sprzedający uznaje umowę za niezawartą i zastrzega sobie prawo do domagania się od konsumenta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, którą są koszty zwrotu przesyłki do nadawcy.

 

VI. Reklamacje

 

 1. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą
 2. W przypadku reklamowania przez Klienta towaru Sklep kawalhorses.pl rozpatrując reklamację może zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do magazynu sklepu mieszczącego się pod adresem: 95-050 Konstantynów Łodzki, ul. Urokliwa 16, wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 3. Sklep kawalhorsesa.pl w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

VII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy

 

VIII. Polityka prywatności:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usuwania.
 2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych, a brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie umowy.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
                Imię i nazwisko – niezbędny do wysyłki zamówienia
              • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
              • Nr telefonu –  niezbędny do wysyłki zamówienia
              • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia. W   niektórych przypadkach jego podanie jest niezbędne do realizacji dostawy lub przysłania potwierdzenia wydania paczki do doręczenia przez firmę kurierską
              • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w      Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach     systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach        technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach             statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o          regionie, z którego następuje połączenie).
              • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania   serwisu            do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to,           aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego      wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach          serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do        tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu,           proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 6. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 7. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 8. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
  • odmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  • podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 9. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą
  korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz
  sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie
  korzystania z naszego serwisu.

 

IX. Zmiana Regulaminu:

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulamnu.

 

X. Postanowienia końcowe:

 

 1. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep kawalhorses.pl będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie.
 2. Wszelkie nierozwiązane spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC.
 3. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych obowiązujących ustaw.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców będących konsumentami, z wyłączeniem pkt 8.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl